Informatie ANBI

Het museum geniet een vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierechten (ANBI)
1. De naam.
Stichting Sliedrechts Museum.
   
2. Het RSIN of het fiscaal nummer.
RSIN nr is 8054.53.325
   
3. De contactgegevens.
Stichting Sliedrechts Museum
Post adres : Secretariaat Mevr. J.C. van de Ven - van Krimpen
Deltalaan 142 - 3363 AH Sliedrecht
Telefoon 0184 - 421915
email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
   
Bezoekadres :Sliedrechts Museum Kerkbuurt 99 – 101 - Sliedrecht
   
Overig
ABN AMRO Bank N.V. NL09ABNA0430030789
K.v.K. Rotterdam 411.22.091
BTW NL 805453325B01
   
4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.
Voorzitter : De heer A.C. van Willigen
Secretaris : Mevrouw J.C. van de Ven - van Krimpen
Penningmeester : De heer P.C. Bons
Beheer gebouwen : De heer B. Visser
Collectie : Vacant
Activiteiten : De heer B. Gort
Public Relations : Vacant
ICT : Vacant
   
5. Het beleidsplan
Achtergrond ideeën bestuur Sliedrechts museum:
Het stichtingsbestuur wil komen tot nadere beleidsformulering van de in de statuten genoemde doelstellingen. Het wil zich richten op een plaatselijke functie. Een museum voor Sliedrecht op kwalitatief goed niveau met als hoofdthema "SLIEDRECHT DIJKDORP". Het Sliedrechts Museum wil zich toeleggen op het tonen van de ligging van Sliedrecht aan de dijk tussen rivier en polder en de invloed daarvan op de ontwikkeling, de bebouwing en de bewoning van het dorp. Een dorp waar veel vrouwen alleen voor het gezin zorgden, omdat de mannen "buitenaf" werkten. Alles over dit thema moet in het museum te vinden zijn of moet op het verlanglijstje staan. De geschiedenis moet aantrekkelijk, logisch vertellend tentoongesteld worden. Het "suffige en stoffige" waar musea om bekend staan moet eraf. Het moet een gezellig inloop- en praathuis worden voor de gehele bevolking. Ouders en grootouders moeten met hun kinderen en kleinkinderen laagdrempelig eens binnen kunnen lopen om zelf herinneringen op te halen en/of kinderen te verhalen over de Sliedrechtse dijk met haar stoepen en gantels.
Daarnaast kan het Sliedrechts Museum als educatief centrum een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. De jeugd interesseren voor de oude en meest recente geschiedenis van de plaats en belangstelling kweken voor kunst en cultuur. Met de basisscholen is al contact voor het ontwikkelen van beleid gericht op de leerlingen van deze scholen.
Bewoners schenken zeer regelmatig oude voorwerpen aan het museum die een stukje geschiedenis vertellen. Het museum bewaart de voorwerpen voor het nageslacht en laat de voorwerpen zien tijdens tentoonstellingen. Het verzamelbeleid zal geformuleerd moeten worden zodat niet alles bewaard wordt. Het museum bewaart literatuur over de plaats, de mensen, ambachten en natuur. Ook bewaart het museum videobanden en tapes.
De uitbouw van het museum is een moeilijk te realiseren wens. Dat deze toch in onze beleidsvoornemens staat heeft te maken met het feit dat de mogelijkheden ertoe continu gepeild zullen worden.
Het stichtingsbestuur vindt dat samenwerking met de Historische Vereniging Sliedrecht een vanzelfsprekendheid is. Het los van elkaar studie doen naar o.a. bebouwing, geschiedenis, enz. kan leiden tot dubbel werk. De aanwezige kennis moet gebundeld worden.
   
6. Het beloningsbeleid
Alle medewerkers verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen hiervoor geen beloning.
   
7. De doelstelling
Het doel van de Stichting Sliedrechts Museum is vastgelegd in de statuten: artikel 2:
" Zij stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren, onderhouden en permanent of tijdelijk tentoonstellen van alle mogelijke voorwerpen, welke van betekenis kunnen worden geacht voor Sliedrecht, haar directe omgeving, haar huidige en in het verleden aanwezig geweest zijnde bedrijven, haar inwoners en oud-inwoners".
Hieraan kan toegevoegd worden:
"het geven van voorlichting over de collectie en het documenteren ervan".
en
"belangstelling kweken voor kunst en cultuur".
   
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
De uitgeoefende activiteiten worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag. Deze vindt u elders op deze website onder het tabblad "OVER het museum".
07-11-2014 – 10-01-2015 "Tijd voor koffie" Samengesteld met objecten uit het museumdepot en uit het streekmuseum Jan Anderson. Tevens stond er een deel van de verzameling koffiemolens van Jan Mijnster en werd er medewerking verleend door Koffie- en Theewinkel La Bonniëre uit Sliedrecht.
17-01-2015 – 04-04-2015 Fototentoonstelling “Wijk B door de jaren heen” door de Historische Vereniging Sliedrecht, geopend door A. de Ruiter. Na de opening was er de nieuwjaarsreceptie. Elke zaterdagmiddag werd er door de dialectgroep van de Historisch Vereniging een verhaal in het Sliedrechts dialect verteld.
04-02-2015 bezoek van de groepen 3-4 en 4 van de Anne de Vriesschool aan het museum. 
11-04-2015 – 04-06-2015. Tentoonstelling "Spelen met vuur" van de Sliedrechtse brandweer. De tentoonstelling werd geopend door drs. A.P.J. van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht. Het was een combinatie van objecten, foto's en krantenartikelen. Op een aantal zaterdagen waren er workshops, zoals brandveilig leven in en om de woning.
18-04-2015 – 23-05-2015 een tentoonstelling over “Sliedrecht in oorlogstijd” De expositie bestond uit veel fotomateriaal en ook veel objecten uit de oorlogstijd. De tentoonstelling was een goed voorbeeld van de samenwerking tussen het Sliedrechts Museum, de Historische Vereniging Sliedrecht, Stichting Synagoge Sliedrecht en Stichting Comité 4 en 5 mei Sliedrecht. De opening werd verricht door de burgemeester van Sliedrecht.
13-05-2015 Bezoek van studenten van de hogeschool inHolland aan het museum. 
19-05-2015 Bezoek van de groepen 4 van de Johannes Calvijnschool aan het museum. 
13-06-2015 Deelname aan de braderie op 13 juni. 
30-06-2015 Bezoek van de groep 5 van de ds. A. Hellenbroekschool uit Zwijndrecht aan het museum. 
10-07-2015 – 03-10-2015 Expositie “Van oude draad- en naaldambachten naar 2.0!” Opening door Wendele van Heusden, moeder van de exposant en ambachtsvrouwe Stefanie van Wendel de Joode. Stefanie leerde de oude ambachten van haar moeder. Te zien waren weven, kantklossen, frivolité, spinnen, naaldkunst, haken, breien, knooptechnieken en touwslagwerk. Er werden verschillende workshops gegeven.
10-10-2015 – 12-12-2015 was de tentoonstelling “Vreugde in de verdrukking” , een samenwerking tussen het Sliedrechts Museum, Stichting Synagoge Sliedrecht en de Stichting Christenen voor Israël uit Nijkerk. Het thema van deze tentoonstelling is het vieren van feesten als de mensen je naar het leven staan.
13 en 14 oktober bezochten leerlingen van groep 5 en groep 4 van de Dunantschool het museum.
18-12-2015 – 05-03-2016 tentoonstelling van de Genealogische Vereniging De Stamboom met als thema “In Sliedrecht neergestreken” De expositie werd geopend door de burgemeester van Sliedrecht en ging over handelaren die in Sliedrecht neergestreken zijn en ook gebleven zijn.
30 december waren de voorbereidingen voor het poverfestijn. Samen met de kinderen werden de poverpotten gemaakt en het lied ingestudeerd.
   
9. Een financiële verantwoording
De gemiddelde jaarlijkse exploitatie rekening heeft een omvang van ca € 20.000,00
De exploitatiesubsidie van de gemeente Sliedrecht vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast zorgen entreegelden, donateurs, giften en verkoop museum-winkel voor de andere inkomsten.
Aan de uitgaven kant nemen energie en water, reparatie en onderhoud en inrichtingskosten ieder ca 20% van de totale kosten in beslag. De overige 40% gaat op aan belasting en verzekering, administratie en automatiseringskosten, inrichtingskosten exposities en vaste tentoonstelling, drukwerk, beveiligingskosten- en overige kosten.

Jaarrekeing 2017
Stichting Sliedrechts Museum
Balans per 31 december (in hele euro's)

                                   2017                 2016
-----------------------------------------------------------------------
Geldmiddelen
   ABN/AMRObank                     2.880                4.408
   ABN/AMRO Spaarrek.              15.178               12.644
   Kas                                440                  144
                                   ------               ------
                                           18.498               17.196

Nog te ontvangen
   Omzetbelasting                   4.007                4.123
   Teruggave energiebelasting           -                  840
   Tentoonstellingskosten               -                  435
   Overigen                             -                   18
                                   ------               ------
                                            4.007                5.416
                                           ------               ------
Totaal Debetzijde                          22.505               22.612
                                           ======               ======

Eigen vermogen
   Begin van het jaar               3.638                4.259
   Saldo inkonsten -/- uitgaven     1.139-                 621-
                                   ------               ------
                                            2.499                3.638

Bestemmingsreserve HPS 2016/2017
   Saldo begin van het jaar        15.485               30.894
   Betalingen in het jaar           1.178-              15.409-
                                   ------               ------
                                           14.307               15.485


Nog te betalen
 
 Inrichting Raadzaal              3.000                3.000
   Energienota december                 -                  461
   Afrek. Conservator                 625
   Besteding gift De Kaai           1.540
   Overigen                           534                   28
                                   ------               ------
                                           
5.699                3.489
                                           ------               ------
Totaal creditzijde                         22.505               22.612
                                           ======               ====== 
 


Overzicht uitgaven en inkomsten over het jaar (in hele euro's)

                                                                           Begroot 
                                       2017              2016                2017
                                    ---------         ---------           ---------
Inkomsten
   Donateurs/giften                     1.775               846                 500
   St. Vrienden Museum                  3.000             3.000               3.600
   Subsidie Gem. Sliedrecht            12.980            12.915              12.900
   Entreegelden                         1.638             1.448               1.650
   Saldo Museumwinkel                     682               613                 750
   Rente                                   17               118                  50

   Nadelig saldo                        1.139               621
                                    ---------         ---------           ---------
Totaal inkomsten                       21.231            19.561              19.450
                                    =========         =========           =========

Uitgaven
   Investeringen                        1.178            15.409                   -
      Uit best. reserve HPS             1.178-           15.409-                  -
   Onderhoud                            4.474             4.875               4.100
   Energie en water                     3.124             3.803               4.000
   Kosten Adlibsysteem                    665               660                 750
   Belasting/verzekering                1.998             1.913               2.000
   Administratiekosten                    767               913               1.000
   Inrichtingskosten                    5.404             4.384               4.300
   Drukwerk                             1.016               998               1.100
   Beveiliging                          1.196               948               1.000
   Telefoon                               711               674                 700
   Kosten Conservator                   1.500                 -                   -
   Overige kosten                         376               393                 500
                                    ---------         ---------           ---------
Totaal Uitgaven                        21.231            19.561              19.450
                                    =========         =========           =========