ANBI

Het museum geniet een vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierechten (ANBI).

3. De contactgegevens

Stichting Sliedrechts Museum
Post adres : Kerkbuurt 99-101 - 3361 BD  Sliedrecht
Telefoon: +31 (0) 18 44 13 404
email: secretariaat@sliedrechtsmuseum.nl
 
Bezoekadres: Sliedrechts Museum Kerkbuurt 99 – 101 - Sliedrecht
 
Overig
RABO-bank NL25RABO0345925467
K.v.K. Rotterdam 411.22.091
BTW NL 805453325B01


5. Het beleidsplan

Achtergrond ideeën bestuur Sliedrechts museum:
Het stichtingsbestuur wil komen tot nadere beleidsformulering van de in de statuten genoemde doelstellingen. Het wil zich richten op een plaatselijke functie. Een museum voor Sliedrecht op kwalitatief goed niveau met als hoofdthema "SLIEDRECHT DIJKDORP". Het Sliedrechts Museum wil zich toeleggen op het tonen van de ligging van Sliedrecht aan de dijk tussen rivier en polder en de invloed daarvan op de ontwikkeling, de bebouwing en de bewoning van het dorp. Een dorp waar veel vrouwen alleen voor het gezin zorgden, omdat de mannen "buitenaf" werkten. Alles over dit thema moet in het museum te vinden zijn of moet op het verlanglijstje staan. De geschiedenis moet aantrekkelijk, logisch vertellend tentoongesteld worden. Het "suffige en stoffige" waar musea om bekend staan moet eraf. Het moet een gezellig inloop- en praathuis worden voor de gehele bevolking. Ouders en grootouders moeten met hun kinderen en kleinkinderen laagdrempelig eens binnen kunnen lopen om zelf herinneringen op te halen en/of kinderen te verhalen over de Sliedrechtse dijk met haar stoepen en gantels.

Daarnaast kan het Sliedrechts Museum als educatief centrum een belangrijke rol vervullen in het onderwijs. De jeugd interesseren voor de oude en meest recente geschiedenis van de plaats en belangstelling kweken voor kunst en cultuur. Met de basisscholen is al contact voor het ontwikkelen van beleid gericht op de leerlingen van deze scholen.

Bewoners schenken zeer regelmatig oude voorwerpen aan het museum die een stukje geschiedenis vertellen. Het museum bewaart de voorwerpen voor het nageslacht en laat de voorwerpen zien tijdens tentoonstellingen. Het verzamelbeleid zal geformuleerd moeten worden zodat niet alles bewaard wordt. Het museum bewaart literatuur over de plaats, de mensen, ambachten en natuur. Ook bewaart het museum videobanden en tapes.

De uitbouw van het museum is een moeilijk te realiseren wens. Dat deze toch in onze beleidsvoornemens staat heeft te maken met het feit dat de mogelijkheden ertoe continu gepeild zullen worden.

Het stichtingsbestuur vindt dat samenwerking met de Historische Vereniging Sliedrecht een vanzelfsprekendheid is. Het los van elkaar studie doen naar o.a. bebouwing, geschiedenis, enz. kan leiden tot dubbel werk. De aanwezige kennis moet gebundeld worden.


6. Het beloningsbeleid

Alle medewerkers verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen hiervoor geen beloning.


7. De doelstelling

Het doel van de Stichting Sliedrechts Museum is vastgelegd in de statuten: artikel 2:
"Zij stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren, onderhouden en permanent of tijdelijk tentoonstellen van alle mogelijke voorwerpen, welke van betekenis kunnen worden geacht voor Sliedrecht, haar directe omgeving, haar huidige en in het verleden aanwezig geweest zijnde bedrijven, haar inwoners en oud-inwoners."

Hieraan kan toegevoegd worden:
"het geven van voorlichting over de collectie en het documenteren ervan".
en
"belangstelling kweken voor kunst en cultuur".


8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Bestuursvergaderingen vonden plaats op:
9 januari, 15 februari, 22 maart, 17 maart, 18 april, 8 mei, 25 juni, 1 augustus, 3 oktober, 27 november

Conservator wissel
Sinds 2017 heeft het museum voor gemiddeld 8 uur in de maand de mogelijkheid om een professioneel conservator in te schakelen. Dit was in eerste instantie Mevrouw A. Dijkema. Doordat zij een uitbreiding van contract elders kreeg, moest het museum op zoek naar een nieuwe conservator. Dit is Mevrouw E. Blanken geworden. Mevrouw A. Dijkema is voor de opzet van de Tijdlijn zijdelings betrokken gebleven.

Vrijwilligersoverleg

11 januari, 19 april, 4 oktober
Uitleg nieuwbouw 22 mrt
In 2018 konden we weer rekenen op de vaste groep vrijwilligers.
De meeste van hen zijn al vele jaren betrokken bij het museum.
1 vrijwilliger heeft dit jaar haar taken na vele jaren trouwe dienst neergelegd. Het museum mocht ook een nieuwe vrijwilliger verwelkomen en een oud-vrijwilliger is weer teruggekomen en weer actief geworden als suppoost.
In het kader van de nieuwe wet op de privacy is met alle vrijwilligers een formulier doorgenomen over het gebruik van persoonlijke gegevens van vrijwilligers binnen het museum.
Mails van derden worden pas na consultatie doorgestuurd aan mensen binnen het museum en persoonlijke contactgegevens van vrijwilligers verwijderd van de website.
Alle contacten met het museum verlopen in principe via het algemene mailadres.

Vergaderingen Historisch Platform Sliedrecht:
Deze vonden plaats op 27 februari, 24 april, 27 juni, 10 oktober, 11 december met wisselende voorzitters.
Gezamenlijke activiteiten dan wel bespreekpunten waren:
-ziekenfondsraam Trias/VGZ terug naar Sliedrecht brengen.
-fototentoonstelling winkeliers samenstellen
-nieuwbouw Museum indelen en inrichten, diversen overleggen.
-gezamenlijke verzekeringen regelen.
-gezamenlijk meubilair via Kringloop inkopen
-gezamenlijke PR vacature zien op te vullen
-organiseren van gezamenlijk nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2019

Regionale overleggen
Het museum neemt deel aan een aantal (regionale overleggen). Deze overleggen worden in wisselende samenstelling door de bestuursleden bezocht.
Voorbeelden hiervan zijn: het museumoverleg, met vertegenwoordigers van verschillende musea uit de Alblasserwaard, Erfgoedtafel Rivierendriehoek van de provincie Zuid-Holland en uiteraard de bijeenkomsten van het Historisch Platform Sliedrecht.
Binnen het museumoverleg is een nieuwe folder ontwikkeld, met een overzicht van alle musea in de Alblasserwaard. Ook het Sliedrechts Museum is hierin opgenomen.

Inleiding
In 2018 is er veel gerealiseerd en/of in gang gezet, wat niet meteen zichtbaar is voor het publiek.
Zo is het nieuwe beleidsplan opgesteld voor de periode 2018-2022, waarin het museum haar ambities uiteen heeft gezet voor de komende vier jaar.
De nieuwbouw achter het museum is gestart. Een lang gekoesterde wens voor extra expositieruimte, maar ook van het onder een dak (terug)brengen van het museum, de Historische Vereninging Sliedrecht(HVS) en Genealogische Vereniging De Stamboom, wordt hiermee gerealiseerd.
Een nieuwe vaste tentoonstelling is ontworpen en in samenspraak met veel (externe)kennis uitgewerkt. De Tijdlijn van Sliedrecht zal een eigentijds onderdeel van de vaste tentoonstelling worden, Deze geeft een goed beeld van de historie van Sliedrecht.
Achter de schermen is gewerkt aan een nieuwe indeling van de Raadzaal en de bibliotheek en aan het rolstoeltoegankelijk maken van het grootste deel van het museum.
Voor het realiseren van al deze zaken is een uitgebreid sponsorplan opgezet en is de eerste ronde sponsorverzoeken verstuurd.
Dit alles is vrijwel in zijn geheel opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. Iets om trots op te zijn.

Jaaroverzicht
Januari
Nieuwjaarsreceptie HPS
In januari was de expositie over Jongerencentrum Elektra, die in november 2017 was geopend, nog te bezoeken. Deze tentoonstelling mocht op veel belangstelling rekenen. Op 13 januari was de laatste expositiedag.
17 januari : Eerste paal geslagen van de nieuwbouw door oud-bestuurslid deheer J. Meijers
Een feestelijke gebeurtenis, daar de aanbouw een langgekoesterde wens was van het museum.
Met de gift van Stichting Kaai uit november 2017 is er in januari een nieuwe TV aangeschaft. Hierop kunnen (doorlopend) films getoond worden.
Op vrijdag 26 januari werd de expositie over de Watersnoodramp van 1953 in Sliedrecht geopend.
Februari
Er is veel belangstelling voor de tentoonstelling over de Watersnoodramp.
Maart
Twee leerlingen van de Guido de Bresschool lopen hun maatschappelijke stage in het museum. Zij doen enkele opdrachten en draaien een middag mee als suppoost, waarbij zij hun familieleden mogen rondleiden.
April
Zoals ieder jaar organiseert de Historische Vereniging Sliedrecht in samenwerking met het Sliedrechts Museum een expositie. Dit jaar over de Sliedrechtse Middenstand.
Op 13 april werd deze geopend door de heer Bongers. De vele foto's gaven een mooi beeld over de geschiedenis van de middenstand.
Mei
Zaterdag 5 mei werd de Crossersfilm getoond, die in 2017 gemaakt is voor de expositie. Deze filmmiddag werd goed bezocht.
Juni/juli
Het nieuwe beleidsplan 2018-2022 afgerond en gepresenteerd
Braderie op de Kerkbuurt, Sliedrechts Museum met kraam voor het Museum.
September
September is traditiegetrouw een drukke maand.
Op 8 september was het Open monumentendag en Late Summer Fair
Die dag was het museum de gehele dag gratis toegankelijk. Bij de Late Summer Fair stond het museum weer met een kraam naast de andere HPS-leden en was er een presentatie van de nieuwbouw te zien. Ook de Tijdlijn was weer te bezichtigen.
Op 11 september schonk Rotary Sliedrecht het museum een bedrag van 1000,- euro.
Dit was een mooie eerste aanzet voor de bekostiging van ontwerp en uitvoering van de Tijdlijn.
22 september was het Korenfestival en het Kom Erbij-festival
Helaas was het vooral  's middags slecht weer.
Ondanks dat werd het Korenfestival goed bezocht en zat de Raadzaal regelmatig helemaal vol.
Tijdens het KomErbij-festival had het museum weer een gedeelde kraam met HVS en Stamboom.
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje was dit jaar op 27 september. De vrijwilligers bezochten het Rotterdam Museum en M.S. De Rotterdam.
Oktober
13 oktober werd de Middenstandexpositie afgesloten.
In deze maand werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt, wat met de HPS-besturen en vrijwilligers van het museum gevierd is.
Vanaf oktober is de sponsorwerving actief opgestart.
In normale omstandigheden worden de kosten van het museum gedekt door een subsidie van de Gemeente Sliedrecht en een gift door de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum.
Voor het realiseren van de Tijdlijn en het rolstoeltoegankelijk maken van het museum zijn aanvullende gelden nodig.
Door actief op zoek te gaan naar sponsors, wil het museum voldoende geld bij elkaar krijgen om dit alles te realiseren.
Interesse? Zie verderop in het jaarverslag hoe u kunt bijdragen aan het verbeteren van het Sliedrechts Museum
November
9 november grootse opening IKEA-expositie.
Bijzonder was het, dat we als Sliedrechts Museum de tentoonstelling over IKEA op deze manier konden vormgeven. De medewerking vanuit IKEA-Nederland en de samenwerking met medewerkers van Ikea-Barendrecht was geweldig.
Tijdens de opening mochten we daarnaast ook nog eens samenwerken met Volksdansgroep Talima, die een optreden in Zweedse stijl gaven op de Kerkbuurt.
De opening viel samen met een reunie van oud-medewerkers van IKEA-Sliedrecht, die meteen in de gelegenheid gesteld zijn de expositie te bezoeken.
December
In december was de nieuwbouw wind,- en waterdicht en is er een Open Huis georganiseerd voor de leden van het Historisch Platform Sliedrecht.
Het museum organiseerde een puzzeltocht door het museum voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Uiteraard werden er weer Poverpotten gemaakt en klonk het lied op menige plek in Sliedrecht.
Daarnaast was de traditionele eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers, waarbij onder het genot van een hapje en drankje het jaar is afgesloten.

Schenkingen (van goederen)
Museum 40-45 uit Dordrecht heeft een aantal tentoonstellingspanelen geschonken(feb.).
Daarnaast hebben particulieren weer meerdere zaken aangeboden.


9. Een financiële verantwoording

De gemiddelde jaarlijkse exploitatie rekening heeft een omvang van ca € 20.000,00
 
De exploitatiesubsidie van de gemeente Sliedrecht vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast zorgen entreegelden, donateurs, giften en verkoop museum-winkel voor de andere inkomsten.

Aan de uitgaven kant nemen energie en water, reparatie en onderhoud en inrichtingskosten ieder ca 20% van de totale kosten in beslag. De overige 40% gaat op aan belasting en verzekering, administratie en automatiseringskosten, inrichtingskosten exposities en vaste tentoonstelling, drukwerk, beveiligingskosten- en overige kosten.

Jaarrekening 2018
Stichting Sliedrechts Museum
Balans per 31 december (in hele euro's)
                                                                                        2019               2018
----------------------------------------------------------
Geldmiddelen
ABN/Amrobank                       607             12.452
RABO-bank                       11.400                  -
Kas                                210                 78
                                ------             ------
                                      12.217             12.530

Nog te ontvangen
Omzetbelasting                  12.594              4.623
Subsidie Tijdlijn               12.500                  -
Overigen                           550                250
                                ------              ------
                                      25.644              4.873
                                      ------             ------
Totaal Debetzijde                     37.861             17.403
                                      ======             ======

Eigen vermogen
Begin van het jaar               1.702              2.499
Saldo inkomsten -/- uitgaven        19                787-
                                ------             ------
Eind van het jaar                      1.721              1.712

Bestemmingsreserve HPS 2016/17
Saldo begin van het jaar        11.307             14.307
Betalingen in het jaar          11.307-             3.000-
                                ------             ------
Saldo eind van het jaar                    -             11.307

Nog te betalen
Inrichting Raadzaal                  -              3.000
Afrek. Conservator                   -                469
Lening St. Vrienden             36.000                  -
Overigen                           140                925
                                ------             ------
                                      36.140              4.394
                                      ------             ------
Totaal creditzijde                    37.861             17.413
                                      ======             ======

Overzicht uitgaven en inkomsten over het jaar (in hele euro's)
                          Begroot     Werkelijk       Werkelijk
                             2019          2019            2018
                           ------        ------          ------
Inkomsten
Donateurs/giften           10.000        22.825           1.315
St. Vrienden Museum             -         6.500           4.000
Bijdragen Club van 100      7.000         5.800               -
Subsidie Gem. Sliedrecht   13.100        13.110          13.109
De Stamboom en HVS          3.000         2.878               -
Entreegelden en overigen    1.600           980           1.799
                           ------        ------          ------
Totaal inkomsten           34.700        52.093          20.223
                           ======        ======          ======

Uitgaven
Investeringen                   -        24.483               -
Onderhoud                   6.000         4.644           3.933
Energie en water            7.500         7.309           3.791
Belasting/verzekering       2.500         2.186           2.253
Administratiekosten         1.600         1.535           1.136
Inrichtingskosten           6.500         3.596           3.051
Drukwerk en telefoon        1.800         1.548           2.406
Beveiliging                 1.200         1.002             810
Kosten Conservator          2.600           845           2.433
Overige kosten              5.000         4.926           1.207
                           ------        ------          ------
Totaal uitgaven            34.700        52.074          21.020
                           ======        ======          ======

Inkomsten minus uitgaven        -            19             797-
                           ======        ======          ======